Všeobecné obchodné podmienky


DUO-ADOS, s.r.o., Železničná 2, 966 81 Žarnovica

IČO: 36623474, DIČ: SK2021787691

Všeobecné obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.duo-ados.sk

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je DUO-ADOS, s.r.o., so sídlom Železničná 2, 966 81 Žarnovica,

IČO: 36623474

DIČ: SK2021787691

zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica,oddiel Sro, vložka č. 8926/S

(ďalej len predávajúci)

a

kupujúcim,

ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetovej stránke obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

mail: info@duo-ados.sk

telefón: 045 6814621

mobil: 0903548962

adresa: Železničná 2, 966 81 Žarnovica

banka: VUB, č. ú.SK83 0200 0000 0017 7035 8257, SUBASKBX

www.duo-ados.sk

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre

Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica


 

Kupovať tovar z katalógu produktov na stránke www.duo-ados.sk môžu fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Zákazník si môže cez stránku www.duo-ados.sk objednať tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo 'DO KOŠÍKA'.

Po stlačení tlačidla 'DO KOŠÍKA' sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené vyplnením objednávacieho formulára na www.duo-ados.sk.

Zákazník je povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účel vytvorenia objednávky a spoločnosť DUO-ADOS, s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Zmluvné strany uzatvoria kúpnu zmluvu tým, že kupujúci odošle objednávku predávajúcemu, čím  potvrdí, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a na základe predmetnej objednávky dodá predávajúci tovar prezentovaný v katalógu na internetovej stránke kupujúcemu. Kúpna zmluva sa vzťahuje na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

  1. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

  2. V prípade , že kupujúci a predávajúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia takto uzatvorenej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

  3. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených produktov v internetovom katalógu. Dostupnosť bude kupujúcemu potvrdená na základe dopytu.

 1. Kúpna zmluva

  1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme telefonickej objednávky, e-mailovej objednávky, resp. vyplneným objednávacím formulárom na internetovej stránke (ďalej len “objednávka“)

  2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové, pri telefonickej objednávke telefonické potvrdenie objednávky predávajúcim.

  3. V prípade vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až po súhlase kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky sa predávajúcim sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

  4. Na e-mailovú adresu budú zasielané v prípade potreby všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky

Ceny za tovar a služby sú v internetovom obchode uvádzané vrátane DPH.

Potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru, dodacej lehote, mieste dodania, spôsobe a termíne dodania do dohodnutého miesta dodania pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, číslo zápisu do OR .

Ak kupujúci doručí prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší, pri takomto zrušení objednávky neplatí kupujúci predávajúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, v balení vhodnom na prepravu, ktoré zabezpečuje ochranu pred poškodením počas prepravy, zabezpečiť aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v písomnej, alebo v elektronickej podobe doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar, stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar v lehote stanovenej týmito obchodnými podmienkami a v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo mailom.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve,  kvalite, cene, termíne a mieste dohodnutom v záväznom akceptovaní objednávky, uplatnenie reklamácie v prípade chybného tovaru, náhradu škody, informácie , podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo ním poverenej osoby.

Dodacie a platobné podmienky

Tovar je predávaný podľa katalógu produktov na internetovej stránke predávajúceho.

Kupujúci je povinný prebrať tovar v mieste , ktoré je uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar do 14 dní má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť.

Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho k prevzatiu tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej na odber tovaru v kúpnej zmluve .

Predávajúci je povinný pri odoslaní objednaného tovaru DPD, resp. poštou oznámiť, že tovar bol expedovaný v deň expedície.

V prípade, ak predávajúci dopraví kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v kúpnej zmluve odstúpiť od zmluvy.

Ku každej zásielke kupujúci dostane v balení faktúru, záručný list a návod na použitie.

Spôsoby platieb

V hotovosti pri prevzatí tovaru v sídle spoločnosti , platobnou kartou v sídle spoločnosti, platba na dobierku, platba na účet.

Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Kupujúci môže vrátiť nepoužitý tovar v lehote 14 dní. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese info@duo-ados.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti DUO-ADOS, s.r.o. osobne v sídle spoločnosti alebo poslaním do sídla spoločnosti a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.
Spoločnosť DUO-ADOS sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar .

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Záručný a  pozáručný servis je v sídle spoločnosti predávajúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len 'Zákon').

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho resp. v sídle spoločnosti. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu/ reklamáciu v predajni DUO-ADOS, s.r.o. Železničná 2,966 81 Žarnovica (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa)., tel.: 0456814621, 0903548962.

Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci taktiež uplatňuje u predávajúceho na adrese DUO-ADOS, s.r.o. Železničná 2,966 81 Žarnovica


Ochrana osobných údajov

Spoločnosť DUO –ADOS, s.r.o, Prevádzkovateľ internetovej stránky , ďalej iba ako Predávajúci pristupuje k spracúvaniu osobných údajov zákazníkov nakupujúcich tovary prostredníctvom E – shopu len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.

Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov.

Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky - osobné údaje Zákazníkov sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme, všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi Zákazníkov zo strany Predávajúceho sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.

Predávajúci získava od Zákazníkov iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ho zákazníci kontaktovali. Zákazníci môžu kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o zmazanie osobných údajov aj prípadnej mailovej komunikácie a to e-mailom, písomne alebo osobne.

Podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU