Ochrana osobných údajov


DUO-ADOS, s.r.o., Železničná 2 966 81 Žarnovica, IČO: 36623474

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti pre e-shop na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona 18/2018 Z.z

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť DUO –ADOS, s.r.o, Prevádzkovateľ internetovej stránky , ďalej iba ako Predávajúci pristupuje k spracúvaniu osobných údajov zákazníkov nakupujúcich tovary prostredníctvom E – shopu len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.

Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov.

Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky - osobné údaje Zákazníkov sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme, všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi Zákazníkov zo strany Predávajúceho sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.

Predávajúci získava od Zákazníkov iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ho zákazníci kontaktovali. Zákazníci môžu kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o zmazanie osobných údajov aj prípadnej mailovej komunikácie a to e-mailom, písomne alebo osobne.

Článok 2

Prevádzkovateľ internetovej stránky

DUO-ADOS, s.r.o,

Železničná 2, 966 81 Žarnovica

IČ36623474,IČ DPH SK2021787691

Telefón 045 6814621, e-mail: info@duo-ados.sk

Článok 3

Definícia pojmov

Zákonom sa rozumie zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR sa rozumie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov účinné od 25.05.2018.

Osobným údajom sa rozumie – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby na základe ktorých sa dá identifikovať dotknutá osoba

Dotknutou osobou– sa rozumie fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané

Prevádzkovateľom – sa rozumie – každý , kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene

Sprostredkovateľom - sa rozumie každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa

Oprávnenou osobou sa rozumie fyzická osoba, konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva, ktorú uzavrie kupujúci s predávajúcim

Článok 4

Účel spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba , ďalej iba Kupujúci tým , že si objedná tovar na web-stránke Predávajúceho, resp. telefonicky , alebo mailom a súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho, podmienkami ochrany osobných údajov a predávajúci objednávku potvrdí, uzavrú kúpnu zmluvu.

Kupujúci poskytuje osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, poskytuje ich dobrovoľne, bez ich poskytnutia by Predávajúci nemohol riadne plniť zmluvu a nemohla by byť ani uzavretá.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je predovšetkým uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej je dodávka tovaru. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr, evidencia platieb, odosielanie tovaru na adresu doručenia.

Pre riadne naplnenie všetkých zákonných povinností spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, pre vybavovanie prípadných sťažností a reklamácií, pre vymáhanie prípadných pohľadávok súdnou, či mimosúdnou cestou.

Článok 5

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Predávajúci spracúva osobné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie a vyhotovenie daňového dokladu nasledovne:

Predzmluvné vzťahy, uzatvorenie kúpnej zmluvy a daňového dokladu - spracúvajú sa:

meno a priezvisko, titul pred menom a za menom, adresa bydliska , PSČ, prípadne miesto podnikania, IČO, IČ DPH,DIČ ak Kupujúci je fyzická osoba- podnikateľ

Potvrdenie objednávky, komunikácia so zákazníkom, doručenie tovaru - telefónne číslo, e-mailová adresa)

Doručenie tovaru, komunikácia s doručiteľom tovaru – Meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia , PSČ, telefón, e-mail.

Účtovná agenda: Fakturačná adresa, pri podnikateľoch aj IČO, DIČ, IČ DPH, bankový účet, mail.

Údaje o platbách, prípadne pohľadávkach.

Článok 6

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Kupujúci poskytuje Predávajúcemu osobné údaje dobrovoľne za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním.

Predávajúci spracúva len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva.

Predávajúci získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Článok 7

Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

Článok 8

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

zákon č.40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník. v znení neskorších predpisov

Článok 9

Podmienky spracúvania a povinnosti Predávajúceho.

Prevádzkovateľ ako Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje, tvoriace predmet tejto zmluvy o poverení spracúva na právnom základe čl. 6 Nariadenia GDPR a zákona 1802018 Z. z.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvané osobné údaje využívať výlučne na účel, na ktorý bola zmluva s Kupujúcim uzavretá.

Prevádzkovateľ zabezpečí aby sa spracúvané osobné údaje používali výhradne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje GDPR a a iným všeobecne záväzným predpisom.

Prevádzkovateľ je povinný prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na riziká a možnú závažnosť poškodenia práv osôb , opatrenia na zaistenie primeranej úrovne bezpečnosti v súlade s Nariadením GDPR.

Prevádzkovateľ je povinný vytvoriť také podmienky fungovania ním prevádzkovaných systémov, ktoré zabezpečia ochranu osobných údajov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom, zneužitím a sprístupnením, poskytnutím a zverejnením, ako aj akýmikoľvek neprístupnými spôsobmi spracúvania.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby fyzická osoba, ktorá za sprostredkovateľa má prístup k osobným údajom spracúvala tieto údaje len za účelom prijatia objednávky, zabezpečenie prepravy objednaného tovaru, vytvorenie a odoslanie daňového dokladu., preukazne ich preškoliť.

Prevádzkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len na nevyhnutne dlhú dobu na dosiahnutie účelu spracúvania. Sprostredkovateľ je povinný zlikvidovať tie osobné údaje , ktorých účel spracovania sa skončil v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ bude preverovať spracúvanie osobných údajov s ohľadom na trvanie účelu, či bol účel dosiahnutý, či sú vyraďované záznamy, likvidované, resp. zaraďované do predarchívnej a následne do archívnej starostlivosti.

Článok 10

Okruh tretích strán pre poskytovanie osobných údajov

Predávajúci poskytuje za účelom spracovania účtovnej agendy zmluvnému Sprostredkovateľovi INV- PORADENSTVO, s.r.o daňový doklad – faktúru, v ktorej sú obsiahnuté osobné údaje Zákazníka - Meno a priezvisko, titul pred menom a za menom, adresa bydliska ,PSČ.

Za účelom dopravy tovaru Kupujúcemu, Predávajúci poskytuje osobné údaje Sprostredkovateľovi -Slovenská pošta.

Sprostredkovateľ INV- PORADENSTVO, s.r.o sa zaviazal, že bude osobné údaje, ktoré mu poskytne Predávajúci v súvislosti s Kúpnou zmluvou Kupujúceho nepoužije v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva a právom chránené ich záujmy, a svojím konaním nebude neoprávnene zasahovať na práva osobnosti a súkromia, práva na ľudskú dôstojnosť. Chrániť spracúvané osobné údaje pred poškodením, stratou, zničením, zmenou, neoprávneným sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, a akýmkoľvek neprístupným spôsobom spracúvania.

Sprostredkovateľ vzhľadom na dôležitosť a dôvernosť spracúvaných osobných údajov, možností rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov a zaviazal sa prijať opatrenia na zabezpečenie bezpečného programového vybavenia.

Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby fyzická osoba, ktorá za sprostredkovateľa má prístup k osobným údajom spracúvala tieto údaje len za účelom plnenia účtovnej agendy, preukazne ich preškolí

Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len na nevyhnutne dlhú dobu na dosiahnutie účelu spracúvania. Sprostredkovateľ je povinný zlikvidovať ti osobné údaje , ktorých účel spracovania sa skončil v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

INV-PORADENSTVO, s.r.o, Nám. SNP 1083, 966 81 Žarnovica, IČO 46 895 752Zapísaná v Obchodnom registri: Banská Bystrica, vložka 23207/S

Slovenská pošta, Banská Bystrica, 975 99 Banská Bystrica , IČO :366 31 124 Zapísaná v Obchodnom registri: Banská Bystrica, vložka 863/S

Článok 11

Doba uchovávania osobných údajov

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.

V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, alebo služby, aby sme vám mohli  poskytovať súvisiace produkty a služby.

V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Článok 12

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Máte právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Prevádzkovateľa, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom Prevádzkovateľa

Súhlas dotknutej osoby musí byť slobodný, konkrétny, jednoznačný, informovaný, ničím nepodmienený. Súčasťou súhlasu musí byť účel spracovávania a ich opis, musí byť jasne určené, kto a ako bude osobné údaje spracovávať.

Ak sa spracúvanie vykonáva na viaceré účely, súhlas sa má udeliť oddelene na všetky tieto účely, udelenie súhlasu musí byť jasne odlíšiteľné od iných skutočností, so súhlasom na spracúvanie osobných údajov nesúvisiacich, súhlas má byť formulovaný v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho, informovanie o možnosti súhlas odvolať musí byť také jednoduché, ako poskytnutie súhlasu.

Zakázané je podmieňovať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je nevyhnutný na plnenie zmluvy, resp. poskytnutie služby.

V Žarnovici, dňa 25.5.2018